Tietosuojaseloste.

Tämä on Kuormat.com Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.06.2021. Viimeisin muutos 08.11.2023.

Päivitämme tätä Tietosuojaselostetta, kun se on tietojen käsittelyn muutosten, palvelun muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeen. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen ilmoittamatta siitä. Tämä Tietosuojaseloste koskee Kuormat.com-verkkosivua, verkkosivulta kerättäviä tietoja sekä Kuormat.com-palvelua. Osaan palveluistamme saatetaan soveltaa erillistä Tietosuojaselostetta, joka esitetään ja jota sovelletaan kyseisen palvelun yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kuormat.com Finland Oy
Y-tunnus: 3192506-5
Postiosoite: Siltasaarenkatu 12 C 7, 00530 Helsinki, Suomi
Sähköpostiosoite: support@kuormat.com

Kuormat.comilla on rekisteriasioita hoitava tietosuojavastaava, johon voi olla yhteydessä yllä olevien yhteystietojen kautta.

2. Rekisterin nimi

Kuormat.com Finland Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen, tietoinen ja yksilöity suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, viestintään sekä markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla muun muassa: etunimi, sukunimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kohdeyrityksen nimi ja yhteystiedot, toimiala, toimipaikat sekä muita mahdollisia yhteyshenkilön, kohdeyrityksen tai sidosryhmän itse antamia tietoja. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tarjottavan palvelun tarkoituksen mukaisia tarvittavia tietoja, kuten kohdeyrityksen tilanne, tarpeet, tiedot kohdeyrityksen toiveesta yhteydenottoihin, lupa markkinointimateriaalin sähköiseen lähetykseen sekä puheluiden tallenteet. Rekisteriin voidaan tallentaa myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, kuten tilaustiedot, laskutustiedot, tiedot tapaamisista, reklamaatiot, palautteet sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito.
 
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. lomakkeilla lähetetyistä tiedoista, sähköpostitse, puhelimitse, internetin kautta, palvelun käytön kautta, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics ja PostHog –analytiikkatyökalujen avulla.
 
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) ja muilta yrityksiltä.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mikäli niitä ei enää tarvita asiakassuhteen kehittämiseksi, markkinointiin tai muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin tai kunnes henkilö itse vaatii lakiin perustuen henkilötietonsa poistettaviksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille yrityksen ulkopuolella. Tietoja voidaan julkaista tai jakaa kolmansille osapuolille siltä osin kuin niin on nimenomaisesti sovittu asiakkaan kanssa.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa, eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista palveluun sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
 
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot ovat suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja antaneella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
LinkedIn logo with the letters 'it'
© Kuormat.com Finland Oy
Tietosuojaseloste
support@kuormat.com
Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki
LinkedIn logo with the letters 'it'
© Kuormat.com Finland Oy
Tietosuojaseloste